การให้บริการของเรา

การแปลเอกสารและการรับรองเอกสาร

เราเป็นผู้ดำเนินการให้บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  ด้านการให้บริการดังกล่าว ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่

การติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย เรายินดีให้ความช่วยเหลือในการบริการโดยเป็นตัวแทนของท่านในการติดต่อประสานงานต่างๆกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อลดผลกระทบในด้านความสะดวก และลดระยะเวลาในการติดต่อของท่าน

การให้บริการด้านประกันภัย

บริษัทของเรามีบริษัทประกันภัยชั้นนำที่คอยดูแลด้านสวัสดิภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่านในทุกด้านอย่างครอบคลุม ทั้งในด้านการประกันภัยส่วนบุคคล หรือการประกันภัยด้านธุรกิจ

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความ

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และกฎหมายภาคธุรกิจ อีกทั้งยังรับปรึกษาด้านคดีความทั้งคดีอาญา และ คดีแพ่งและการดำเนินการต่างๆ

การดำเนินธุรกิจการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์นับเป็นสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Investments) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยสามารถลงทุนได้ทั้ง “ทางตรง” คือ ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมแล้วปล่อยให้เช่า และ “ทางอ้อม” คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างองค์กรด้านการเงิน

โครงสร้างองค์กรด้านการเงิน ( Corporate Finance Structuring ) คือการบริหารการเงินของบริษัทหรือหน่วยงานโดยมีการบริหารการจัดการจัดหาเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการอาทิใช้ส่วนของทุน (Equity) ใช้เงินกู้ยืม (Debt) ใช้เครดิตทางการค้า(Supplier’s Credit) ใช้ตราสาร เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพก็เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
ก็เป็นอนุพันธ์ของตราสารทุน เป็นต้น