การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความ

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความ

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และกฎหมายภาคธุรกิจ อีกทั้งยังรับปรึกษาด้านคดีความทั้งคดีอาญา และ คดีแพ่งและการดำเนินการต่างๆ ในระบบยุติธรรมด้วยความซื่อตรง ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านกระบวนการยุติธรรม