โครงสร้างองค์กรด้านการเงิน

โครงสร้างองค์กรด้านการเงิน

โครงสร้างองค์กรด้านการเงิน ( Corporate Finance Structuring ) คือการบริหารการเงินของบริษัทหรือหน่วยงาน โดยมีการบริหารการจัดการจัดหาเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการอาทิ ใช้ส่วนของทุน (Equity) ใช้เงินกู้ยืม (Debt) ใช้เครดิตทางการค้า (Supplier’s Credit) ใช้ตราสาร เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ก็เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ก็เป็นอนุพันธ์ของตราสารทุน เป็นต้น นอกจากการจัดหาเงินแล้วก็ต้องดูแลการใช้เงิน และจ่ายเงิน เช่น การซื้อวัตถุดิบ การควบคุมจำนวนสินค้าระหว่างผลิต การควบคุมลูกหนี้การค้าในกรณีที่มีการให้เทอมเครดิตกับผู้ซื้อ และการจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพตำแหน่งสูงสุดในสายงานนี้ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO ทั้งนี้บริษัทมีการบริการด้านการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อดำเนินการจัดการด้านการเงินขององค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพกว่า 20 ปี ในด้านการบริหารธุรกิจด้านการเงินและการลงทุนภาคเอกชนของธุรกิจ