ผู้รับผลประโยชน์ที่ 1

ผู้รับผลประโยชน์ที่ 1

รายละเอียดผู้รับผลประโยชน์;

     ชื่อ-สกุล :  คุณชฎาพร   ประสารสอน   ( น้องใบบัว )

     อายุ        :  8 ปี

     สาเหตุ    : มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ผู้รับผลประโยชน์ที่ 3

รายละเอียดผู้รับผลประโยชน์;

     ชื่อ-สกุล :  คุณชรินทร์ทิพย์   ประสารสอน   ( น้องใบบัว )

     อายุ        :  2 ปี

     สาเหตุ    : มะเร็งเม็ดเลือดขาว