การดำเนินธุรกิจการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ดังนี้

การเงินการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์นับเป็นสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Investments) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยสามารถลงทุนได้ทั้ง “ทางตรง” คือ ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมแล้วปล่อยให้เช่า และ “ทางอ้อม” คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกอง รีท (Real Estate Investment Trust : REIT) โดยสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการด้านการเงินการลงทุน เพราะเป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคต โดยเรามีบริการที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในด้านธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

ด้านโครงสร้างการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ( Property Investment Structuring ) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขและระเบียบเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเพื่อวางแผนการดำเนินการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างมีแบบแผนในการดำเนินธุรกิจทั้งนี้เรามีบุคคลากรที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านโครงสร้างอย่างถูกต้องโดยเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี